Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Zverejnenie informácií podľa § 10, ods. 5 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Zodpovedná osoba:
Asistent generálneho riaditeľa – manažér bezpečnosti, Ing. Pavel VALENT, Železiarne Podbrezová, a.s. Kolkáreň 35, 976 81, Podbrezová, 048/6452311, oznamovatelZP@zelpo.sk

Spôsoby podávania oznámení:
Oznámenie možno podať písomne, ústne do zápisnice, alebo elektronickou poštou.
Písomné oznámenie sa podáva:

 • poštou na korešpondenčnú adresu Ing. Pavel VALENT, Asistent generálneho riaditeľa – manažér bezpečnosti, Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová s označením „NEOTVÁRAŤ“, alebo
 • osobne v administratívnej budove Železiarne Podbrezová, a.s. nový závod – kancelária Asistenta generálneho riaditeľa – manažéra bezpečnosti v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. po predchádzajúcom tel. dohovore na tel. 048/6452311
Podanie oznámenia ústnou formou do zápisnice možno vykonať u zodpovednej osoby v administratívnej budove nového závodu ŽP a.s., v dňoch pondelok až piatok v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. Ak sa podáva oznámenie ústnou formou do zápisnice, je možné požiadať zodpovednú osobu o osobné stretnutie na tel. č. 048/6452311. Zodpovedná osoba bude postupovať tak, aby oznamovateľovi uľahčila podanie oznámenia.
Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu: oznamovatelZP@zelpo.sk. Tento spôsob podávania oznámení je prístupný 24 hodín denne.

Možnosti ochrany podľa zákona č. 54/2019 Z.z.

Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania
§ 3
(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi.

(2)
Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte
§ 5
(1)
Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte; žiadosť o poskytnutie ochrany sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte (ďalej len „správny orgán“). Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi orgánu príslušnému podľa prvej vety.

(2)
Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu
§ 12
(1)
Ak sa oznamovateľ domnieva, že v súvislosti s oznámením bol voči nemu urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať úrad do 15 dní odo dňa, keď sa dozvedel o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

(2)
Úrad bezodkladne pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu podľa odseku 1, ak bola dodržaná lehota podľa odseku 1 a ak zamestnávateľ v primeranej lehote určenej úradom nepreukáže, že pracovnoprávny úkon nemá príčinnú súvislosť s oznámením. Úrad vydá potvrdenie o pozastavení účinnosti pracovnoprávneho úkonu a doručí ho zamestnávateľovi a oznamovateľovi.

(3)
V potvrdení podľa odseku 2 sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, označenie zamestnávateľa a pracovnoprávny úkon, ktorého účinnosť je pozastavená. Ak úrad nevyhovie žiadosti podľa odseku 1, písomne oznámi oznamovateľovi dôvody, pre ktoré nepozastavil účinnosť pracovnoprávneho úkonu.

(4)
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa začína dňom doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Rozhodnutiu, ktoré je pracovnoprávnym úkonom, sa pozastavením účinnosti odkladá vykonateľnosť.

(5)
Úrad oznamovateľa pri doručení potvrdenia podľa odseku 2 písomne poučí o možnosti podať na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia a s tým spojených následkoch podľa odseku 6.

(6)
Pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sa skončí uplynutím 30 dní od doručenia potvrdenia podľa odseku 2 oznamovateľovi. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia na súd počas tejto lehoty sa trvanie pozastavenia účinnosti pracovnoprávneho úkonu predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu.

(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú aj na: osoby, na ktoré sa vzťahuje pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu sú okrem oznamovateľa podľa § 1 ods. 4:
  1. blízka osoba oznamovateľa,
  2. fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
  3. fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
  4. osoba, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
  5. zodpovedná osoba alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Železiarne Podbrezová sa každoročne zúčastňujú medzinárodných veľtrhovZabalené oceľové rúry pripravené na exportTeplovzdušný balón v Podbrezovej