Služby spoločnosti


Umelé hutné kamenivo sa vyrába z oceliarenskej trosky, ktorá vzniká okysličovaním prvkov roztavenej ocele a troskotvorných prísad. Výroba umelého hutného kameniva / UHK / sa uskutočňuje po ochladení trosky vodou, drvením, magnetickou separáciou častí a následne roztriedením na požadované frakcie UHK.
Telefonický kontakt: +421 48 6454990; +421 48 6454991
Telefax: +421 48 6454992
E-mail: jakubco@zelpo.sk


Prehľad vyrábaných frakcií UHK:
 
UHK
Frakcie
úzke
široké
drobné
-
0 - 4
hrubé
4
-
8
8 - 22
8
-
16*
22 - 63
16
-
32*
-
32
-
63*
-
63
-
200
-
štrkodrvina
-
0
-
8
-
0
-
16*
-
0
-
32*
-
0
-
63
   * - UHK označené týmto znakom sa vyrába iba na základe požiadavky zákazníkov
   - rozmer jednotlivých frakcii UHK je uvedený v mm
Technické požiadavky na UHK:
Chemické zloženie, zvyšky kovových častíc, obsah voľného MgO a CaO, bazicita, obsah nadsitných častí, zrnitosť, odplaviteľné častice, cudzorodé častice, humusovitosť, celkový obsah síry prepočítaný na SO3, mrazuvzdornosť, podiel sklovitých a spenených zŕn a ekvivalentná aktivita rádia zodpovedajú nasledovným technickým špecifikáciam a právnym predpisom:
  - STN 72 2015 : 2001
  - STN 72 1512 : 1990
  - Vyhláška MZ SR č.12/2001 Z.z.
Skúšanie UHK:
Kvalita UHK sa zabezpečuje:
  - medzioperačnou kontrolou výrobnej technológie
  - výstupnou kontrolou základných vlastnosti UHK v zmysle PN – ŽP –18-15/00, bod č. 5
Pre základné frakcie UHK: 0-4, 0-8, 4-8, 8-22, 22-63, máme Certifikát preukázania zhody zo dňa 03.02.2004 vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Vhodnosť použitia frakcií UHK v stavbe:
22 - 63
22 - 63 mm, frakcia je vhodná na :
    - prelievané vrstvy vozoviek – STN 73 6127
    - vyrovnávanie terénnych nerovnosti
    - drenážne vrstvy pod stavby
Mini-photo gallery
Click on the small thumbnails to display large photos
Visit our PHOTO GALLERY for more photos.

Kamenivo 1Kameniv 2Energie


Personal data processing statement | COOKIE POLICY
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2013, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.